سفارش خدمات

سایت adsup.ir هیچگونه فعالیت تبلیغاتی و یا تولیدمحتوایی ندارد. ادزآپ صرفا به عنوان ابزاری جهت زمانبندی و ارسال منظم محتوا در زمان هایی که مشتریان از پیش تعیین کرده اند بر روی صفحاتشان می باشد.

 • بسته‌ی ویژه
 • مدیریت 5 شبکه اجتماعی به مدت 30 روزمدیریت 5 شبکه اجتماعی به مدت 30 روز
 • فقط شبکه های اجتماعی مجاز
 • ارسال 25 پست در روز(5پست در روز برای هر صفحه و جمعا750 پست در 30 روز)
 • ارسال دقیق پست ها در زمان تعیین شده
 • قیمت: 670000 ریال
 • بسته‌ی حرفه ای
 • مدیریت 3 شبکه اجتماعی به مدت 30 روزمدیریت 3 شبکه اجتماعی به مدت 30 روز
 • فقط شبکه های اجتماعی مجاز
 • ارسال 15 پست در روز(5پست در روز برای هر صفحه و جمعا 450 پست در 30 روز)
 • ارسال دقیق پست ها در زمان تعیین شده
 • قیمت: 390000 ریال
 • بسته‌ی پایه
 • مدیریت 1 شبکه اجتماعی به مدت 30 روزمدیریت 1 شبکه اجتماعی به مدت 30 روز
 • فقط شبکه های اجتماعی مجاز
 • ارسال 5 پست در روز برای یک صفحه(150 پست در 30 روز)
 • ارسال دقیق پست ها در زمان تعیین شده
 • قیمت: 150000 ریال